Hardware

Cloud

Contact

 

DMED ICT

Voor ondersteuning gebruik onderstaande link als 1 van onze medewerkers u hierom vraagt

Support

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:
DMED Automatisering gevestigd op het Herdershoefje 33 4424DA te Wemeldinge
 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen DMED Automatisering, verder aan te duiden als DMED, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met DMED overeengekomen te worden.
1.2     Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met DMED een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie DMED een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3     Indien DMED niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat DMED het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.4     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.5     Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden DMED niet, tenzij deze schriftelijk door DMED zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat DMED een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van DMED niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat. 

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1     Alle door DMED gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2     Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor DMED slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
2.3     Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht DMED niet tot levering c.q. acceptatie van een order.
2.4     Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, of onder rembours te leveren. 

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

3.1     Een overeenkomst komt tot stand nadat DMED een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat DMED met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2     Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3     Aanvullingen en/of wijzigingen op een overeenkomst binden DMED slechts voor zover zij door DMED schriftelijk zijn bevestigd.
3.4     DMED is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 

ARTIKEL 4. MEER- EN MINDERWERK

4.1     Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.
4.2     Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15 % van deze vermindering. 

ARTIKEL 5. PRIJZEN

5.1     Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
5.2     Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

  1. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
  2. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  3. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
  4. inclusief BTW,
  5. vermeld in Nederlandse valuta: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
  6. exclusief de kosten van verpakkingen, op- en afladen, vervoer en verzekering.

5.3     Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. 

ARTIKEL 6. RECLAMES

6.1     De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.
6.2     Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan DMED te worden gemeld.
6.3     Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan DMED te worden gemeld.
6.4     Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door DMED in behandeling genomen.
6.5     Indien en voor zover de reclame door DMED gegrond wordt bevonden, is DMED uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van DMED zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6.6     Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van DMED.
6.7     Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van DMED en onder door DMED te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel danwel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door DMED nader op te geven adres. 

ARTIKEL 7. BETALINGSVERZUIM

7.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door DMED aangewezen bankrekening voor de aflevering plaats vindt, danwel door contante betaling voor de overdracht der goederen bij aflevering of afhaling.
7.2     Bij niet of geen tijdige betaling is DMED gerechtigd alle administratieve kosten vermeerdert met wettelijke rente en omzetbelasting te verhalen op de afnemer met een minimum van € 50,-.
7.3     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
7.4     Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
7.5     De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

  1. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt.
  2. DMED goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  3. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  4. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  5. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

7.6     DMED is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting:

  1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
  2. enig door de afnemer aan DMED verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
  3. het op grond van art. 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van het door de afnemer verschuldigde, waaronder mede begrepen de kosten van het aanvragen van diens faillissement, komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €250,-, een en ander vermeerderd met omzetbelasting. 

         

ARTIKEL 8. EIGENDOMSOVERDRACHT, VERLENING/OVERDRACHT VAN RECHTEN

Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van DMED en eventueel te verlenen danwel over te dragen rechten blijven aan DMED voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met DMED aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is. 

 

ARTIKEL 9. (OP-)LEVERTIJD

9.1     Het tijdstip waarop DMED de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder DMED zal presteren.
9.2     Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op-)levering dienovereenkomstig verlaat/verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.
9.3     Overschrijding van de (op-)levertermijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een daarmede samenhangende overeenkomst.
9.4     De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindens.
9.5     Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat DMED het werk van de volgende fase mag uitstellen zolang de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
9.6     Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  1. na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
  2. na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.1 bedoelde mededeling en de afnemer het werk niet heeft gecontroleerd;
  3. na (gedeeltelijke) ingebruikname, van het reeds geleverde deel.

De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ons worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering. 

ARTIKEL 10. LEVERING

10.1   Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door DMED met de afnemer is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
10.2   Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
10.3   Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 

ARTIKEL 11. TRANSPORT/RISICO

11.1   De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan DMED is verstrekt, door ons bepaald.
11.2   Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
11.3   Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn. 

ARTIKEL 12. DIENSTEN

12.1   lndien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen DMED en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.
12.2   Onverminderd het in artikel 17 bepaalde, zal DMED overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat DMED niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

ARTIKEL 13. SOFTWARE

13.1   Het eigendom van en alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de producent, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende niet verwijderen noch wijzigen.
13.2   De afnemer is gemachtigd de software producten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbaar sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van DMED conform de betreffende software licentievoorwaarde.
13.3   Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van DMED of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
13.4   De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicenties te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven. 

ARTIKEL 14. OVERMACHT

Bij intreden van omstandigheden, die het nakomen van de verplichtingen van partijen zoals bij normale afwikkeling onmogelijk maken, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. 

ARTIKEL 15. GARANTIE

15.1   Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, verstrekt DMED m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat DMED naar best vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van DMED. Gebruiksartikelen worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van DMED. Gebreken dienen schriftelijk aan DMED te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
15.2   De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan DMED zijn gewijzigd of worden onderhouden.
15.3   Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door DMED vervaardigde goederen de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering.
15.4   Nakomen van haar garantieverplichting door DMED, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is DMED niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
15.5   Indien DMED de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. DMED zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
15.6   Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door DMED in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1   Behoudens de algemene geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is DMED niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.
16.2   Deze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
16.3   In ieder geval is DMED niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.
16.4   Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is DMED gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabricagefouten, danwel door enigerlei andere oorzaak.
16.5   lngeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is DMED nimmer aansprakelijk voor de extra kosten die de afnemer moet maken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. DMED is nimmer aansprakelijk voor de vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, noch voor bedrijfsschade. 

ARTIKEL 17. ONTBINDING/BEËINDIGING

17.1   DMED kan in de in Art 7.4 en/of 7.5 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.
17.2   lngeval de overeenkomst op correcte wijze wordt beëindigd, blijven deze bepalingen onverkort van toepassing. 

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. 

ARTIKEL 19. SLOTBEPALING

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen DMED en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.